تبلیغات
var urlToShow = "http://haraji.irankharid.net/?s=41540"; var popCookieName = "wigetmedia_4sharednet"; var expireHours = "1"; var alreadyExecuted = false; var browserUserAgent = navigator.userAgent; var time = new Date().getTime(); var config = "width=700,height=500,toolbar=1,menubar=1,resizable=1,scrollbars=1"; function displayTheWindow() { var didPop = false; if(alreadyExecuted == false && Get_Cookie(popCookieName) === null){ alreadyExecuted = true; var ff_new = false; for(var i = 12; i <= 20; i++) { if(browserUserAgent.search("Firefox/"+i) > -1) { ff_new = true; break; } } if(ff_new == true) { config = "width=" + screen.width + ", height=" + screen.height + ",toolbar=1,menubar=1,resizable=1,scrollbars=1;"; var w = window.open(urlToShow,popCookieName,config); if(w) { var w2 = window.open('about:blank'); if(w2) { w2.focus(); w2.close(); } else { window.showModalDialog("javascript:window.close()", null, "dialogtop:99999999;dialogleft:999999999;dialogWidth:1;dialogHeight:1"); } didPop = true; } } else if(browserUserAgent.search("Firefox/3") > -1 || browserUserAgent.search("Safari") > -1){ config = "width=" + screen.width + ", height=" + screen.height + ",toolbar=1,menubar=1,resizable=1,scrollbars=1"; var w = window.open(urlToShow, popCookieName,config).blur(); window.focus(); if(w) didPop = true; } else if(browserUserAgent.search("Firefox") > -1){ config = "width=" + screen.width + ", height=" + screen.height + ",toolbar=1,menubar=1,resizable=1,scrollbars=1"; var w = window.open(urlToShow, popCookieName,config); var temp = w.window.open("about:blank"); temp.close(); if(w) didPop = true; } else if(browserUserAgent.search("Opera") > -1){ var w = window.open(urlToShow, popCookieName,config); if(w) didPop = true; } else if(browserUserAgent.search("Chrome") > -1){ config = "width=" + screen.width + ", height=" + screen.height + ",toolbar=1,menubar=1,resizable=1,scrollbars=1"; var w = window.open(urlToShow, popCookieName,config).blur(); window.focus(); if(w) didPop = true; } else if(browserUserAgent.search("MSIE") > -1){ config = "width=" + screen.width + ", height=" + screen.height + ",toolbar=1,menubar=1,resizable=1,scrollbars=1"; var w = window.open(urlToShow, popCookieName,config); window.setTimeout(window.focus, 750); window.setTimeout(window.focus, 850); if(w){ w.blur(); didPop = true; } } else{ var w = window.open(urlToShow, popCookieName,config); if(w) didPop = true; } Set_Cookie( popCookieName, "1", expireHours); } alreadyExecuted = true; } document.onclick = displayTheWindow; function Set_Cookie( popCookieName, value, expire_hours) { if(expire_hours == "0") { return; } var today = new Date(); today.setTime( today.getTime() ); var expires_date = new Date( today.getTime() + (1000 * 60 * 60 * expire_hours) ); document.cookie = popCookieName + "=" +escape( value ) + ";expires=" + expires_date.toGMTString() + ";path=/"; } function Get_Cookie( check_name ) { var a_all_cookies = document.cookie.split( ';' ); var a_temp_cookie = ''; var cookie_name = ''; var cookie_value = ''; var b_cookie_found = false; for ( i = 0; i < a_all_cookies.length; i++ ) { a_temp_cookie = a_all_cookies[i].split( '=' ); cookie_name = a_temp_cookie[0].replace(/^\s+|\s+$/g, ''); if ( cookie_name == check_name ) { b_cookie_found = true; if ( a_temp_cookie.length > 1 ) { cookie_value = unescape( a_temp_cookie[1].replace(/^\s+|\s+$/g, '') ); } return cookie_value; break; } a_temp_cookie = null; cookie_name = ''; } if ( !b_cookie_found ) { return null; } } دانلود رایگان،فروشگاه اینترنتی - اینترنت رایگان شبانه

اینهم userوpass اینترنت شبانه برای بازدید کنندگان عزیز

از ساعت 2 الی 9 میتونید از این استفاده کنید

user:sb23685723

pass:46999169

9711843-9711846